Privacy statement

In deze privacyverklaring worden de verschillende manieren waarop Mooi Ontwikkelen gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, beschreven. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Mooi Ontwikkelen en haar overige handelsnamen.

Vestigingsadres: Amsterdamseweg 43a – 3812 RP – Amersfoort
Postadres: Postbus 844 – 3800 AV – Amersfoort
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 31045891

1.    Gebruik van persoonsgegevens

In dit hoofdstuk beschrijven wij welke persoonsgegevens Mooi Ontwikkelen van klanten verwerkt, voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslagen. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Onze dienst als life coach

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot life coaching, kan Mooi Ontwikkelen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Browser

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Mooi Ontwikkelen in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Mooi Ontwikkelen gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten en diensten;
 • relatiebeheer;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Mooi Ontwikkelen, haar relaties en haar medewerkers.

Klantenservice

De klantenservice van Mooi Ontwikkelen handelt alle vragen en klachten af. Als u contact opneemt met of gebruik maakt van de diensten van de Mooi Ontwikkelen klantenservice, verwerken wij uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en inhoud van de correspondentie om zo goed mogelijk te kunnen reageren op uw klacht, verzoek of vraag.

Beveiliging

Onze website is beveiligd met een Secure Socket Layer (SSL) certificaat. Dit ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie. Een beveiligde verbinding herkent u aan een webadres beginnend met https:// en aan een slotje onderin het venster of naast de adresbalk.

Verder hebben we de volgende veiligheidsmaatregelen (beveiliging via wachtwoorden, beperking van toegang tot bepaalde personen, beveiligingsbeleid, verzenden via beveiligde verbinding) ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

2.    Grondslag verwerking gegevens

De belangrijkste wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens door Mooi Ontwikkelen is dat deze nodig is om te voldoen aan een tussen u en Mooi Ontwikkelen gesloten overeenkomst. Soms is de verwerking nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting een financiële administratie bij te houden en te voldoen aan belastingwetgeving. Ten slotte is de verwerking van gegevens van klanten in bepaalde gevallen gebaseerd op uw toestemming, bijvoorbeeld in het geval van het gebruik van uw gegevens voor nieuwsbrieven of door het invullen van een contactformulier van onze website. Ook heeft Mooi Ontwikkelen een gerechtvaardigd belang om haar producten en diensten te verbeteren aan de hand van klantvoorkeuren.

Minderjarigen

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mooiontwikkelen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3.    Gebruik persoonsgegevens door derden

Mooi Ontwikkelen deelt uw persoonsgegevens niet met derden, behalve:

 • Als u daartoe toestemming heeft gegeven.
 • Voor de uitvoering van uw overeenkomst met Mooi Ontwikkelen
 • Indien Mooi Ontwikkelen daartoe wettelijk is verplicht
 • In het geval van een fusie of overname met/door een andere partij
 • Met partijen die voor Mooi Ontwikkelen als verwerker optreden in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

4.    Overdracht onderneming

Mooi Ontwikkelen kan haar onderneming/diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook de persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. We zullen u hierover tijdig vooraf informeren. Indien u onze diensten daarna niet wilt blijven gebruiken, kunt u ons verzoeken uw gegevens te verwijderen.

5.    Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Gegevens die nodig zijn om een informatieaanvraag te beantwoorden worden tot 1 jaar na het doen van de bestelling bewaard. Financiële gegevens worden tot 7 jaar na het ontstaan van de financiële verplichting bewaard om te voldoen aan onze boekhoudplicht en de belastingwetgeving. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

6.    Cookies

Op de website van Mooi Ontwikkelen wordt gebruik gemaakt van cookies en aanverwante technieken zoals (Java)scripts. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die opgeslagen worden wanneer u de website gebruikt. Deze cookies en andere scripts zorgen er onder andere voor dat de website veel gebruiksvriendelijker wordt.

Cookie instellingen wijzigen en cookies verwijderen

In u browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. Ook hebben veel cookies een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Gebruik van cookies

Zie hieronder welke cookies Mooi Ontwikkelen gebruikt:

Analytische cookies

Mooi Ontwikkelen maakt gebruik van webanalytics cookies om het gebruik van de website te kunnen meten. Denk hierbij aan browsertype, type device waarmee u de website bezoekt, hoe vaak en hoe lang de website wordt bezocht en welke functionaliteiten/pagina’s het meest worden gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren en meer gebruikersgemak te creëren.

Google Analytics

Mooi Ontwikkelen heeft Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Mooi Ontwikkelen inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op onze website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Mooi Ontwikkelen heeft hier geen invloed op. Mooi Ontwikkelen heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Technische of functionele cookies

Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website van Mooi Ontwikkelen goed functioneert en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikerssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Social media

Social media cookies en scripts maken bepaalde functionaliteiten van social media websites mogelijk. Denk hierbij aan het tonen van een YouTube filmpje of bijvoorbeeld wanneer u een social share button gebruikt. Social media cookies van derden worden door de social media websites zelf geplaatst.

Advertentie cookies door derden

Tracking & Retargetting: Mooi Ontwikkelen behoudt zich het recht voor om in de toekomst gebruik te maken van advertentie campagnes waarbij er advertenties (tekst/banners/etc.) van Mooi Ontwikkelen op externe sites worden geplaatst. Hiervoor worden er, indien u dat wilt, scripts geplaatst die het mogelijk maken dat externe websites uw bezoek registreren om hiermee een inschatting te maken van uw interesses. Er kan bijvoorbeeld worden nagegaan of u een advertentie heeft gezien om te voorkomen dat u dezelfde advertentie nog een keer te zien krijgt. Ook kan het ervoor zorgen dat u voorlopig helemaal geen advertenties meer te zien krijgt nadat u een aankoop gedaan heeft en kan de inhoud van advertenties aangepast worden op basis van uw eerdere surfgedrag. Dit soort cookies/scripts kunnen ook worden gebruikt om bij te houden welke advertenties zijn aangeklikt en welke kliks leiden tot aankoop van een bepaald product, zodat het advertentienetwerk dat deze advertentie heeft getoond daarvoor een beloning kan ontvangen. Indien geen toestemming is verleend voor het plaatsten van cookies, worden ook geen (banner)advertenties van derden geplaatst die cookies plaatsen of uitlezen.

7.    Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mooi Ontwikkelen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

8.    Contact

Verzoeken in verband met uw bovenstaande rechten kunt u sturen aan info@mooiontwikkelen.nl. Eventuele bezwaren tegen direct marketing per telefoon kunt u ook kenbaar maken via het bel-me-niet register (www.bel-me-niet.nl). Onze functionaris voor de gegevensbescherming kunt u bereiken via info@mooiontwikkelen.nl. Mooi Ontwikkelen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

9.    Wijziging van de privacyverklaring

Mooi Ontwikkelen behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Zorg ervoor dat u bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van de op dat moment geldende privacyverklaring.

10. Disclaimer

Onze websites, waaronder tevens begrepen elektronische nieuwsbrieven, heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie over Mooi Ontwikkelen. De informatie op deze websites is te goeder trouw door Mooi Ontwikkelen samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. Mooi Ontwikkelen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van onze websites. Mooi Ontwikkelen garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up-to-date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.

Noch Mooi Ontwikkelen, noch de staf en medewerkers zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in ) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. Mooi Ontwikkelen kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de websites en in deze bepalingen en voorwaarden.

11. Copyright

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die onze websites bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Mooi Ontwikkelen (of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar).

Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden.

Verveelvoudigingen mogen niet worden gebruikt met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd, of opgenomen in andere werken, publicaties of websites. Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op onze websites worden weergegeven is Mooi Ontwikkelen hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer.